قیف فروش یکی از اصطلاحات نسبتاً جدید در ادبیات بازاریابی است که شاید در نگاه نخست، قدری مبهم و پیچیده به نظر برسد. در واقع قیف فروش، یک تشبیه جذاب برای تشریح یک فرایند بسیار مهم است که بدون داشتن ...